FJÄRRÖVERVAKA MILJÖPARAMETRAR

Fjärrövervaka miljöparametrar med våra batteridrivna datalogger, kommunikation via Lora, GPRS eller Sigfox

Miljöövervakning beskriver de processer och aktiviteter som måste vidtas för att karakterisera och övervaka miljökvaliteten. En väsentlig del av dessa aktiviteter är fjärrövervakning och fjärranalys av luft, vatten och markkvalitet.

Luftkvalitetsmätningar inkluderar koncentration av föroreningar som ozon, finpartiklar (PM), kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, totalt reducerade svavelföreningar etc. I de flesta länder ställs luftkvalitetsstandarder på koncentrationsgränserna för dessa föroreningar. Övervakning av väder är också kritiskt när det gäller att förstå förorenande bildande, dispersion, transport och borttagning.


Effektmätningar i floder och sjöar ger data om parametrar som pH, upplöst syre, ledningsförmåga, turbiditet, färg etc. Halvkontinuerlig och kontinuerlig övervakning av lokaler utrustning med programmerbar provtagning vid fasta eller rörliga tidsintervaller eller som svar på en extern trigger, t.ex från en regnmätare.
Den hållbara användningen av markresurser beror på tre faktorer: markens egenskaper, relaterade miljöförhållanden (klimat, hydrologiska etc.) och markanvändning. Dessa faktorer interagerar på systembaserade principer, där förändringen i en faktor orsakar förändring i de andra. Jordkvalitet och hållbarhetsvärdering innefattar mätningar av markfuktighet, elektrisk ledningsförmåga, temperatur, dielektrisk permittivitet etc. Det gemensamma målet är att optimera analysen av markförhållandena för ökad kvalitet och utbyte av gräs och grödor.

Luftföroreningar i stadsmiljö, har du koll ?

Genom att använda lpwan (IoT) sensorer och  kommunikation via LoRa/SigFox dina sensordata ser ut både i realtid men också som historiska värden lagrade i en databas.

Genom att använda sensorer utplacerade på strategiska platser kan du i realtid mäta partiklar i luften, halter av föroreningar och mycket, mycket mer. Genom denna övervakning kan du uppfylla uppsatta krav på kvalitet och genom realtidsmätning tillämpa rätt åtgärd, vid rätt tidpunkt och plats. Med insamlad data år från år så har man data att jämföra olika vidtagna åtgärder med. Gjorde dubbdäcksförbudet någon skillnad ?

Ring oss så berättar vi mer om hur du på ett oslagbart kostnadseffektivt sätt kan börja mäta miljöparametrar med trådlös kommunikation och utan stora kostnader för installation

Miljöövervakning-luftkvalitet

Luftkvalitetsstation NO2, NO, CO (för LoRaWAN™/SigFox -teknik)
Vår lågkostnadskvalitetsstation med NO2 och / eller NO och / eller CO mätningar.

Nanopartikelmonitor
Partikelnätpartikelinstrument mäter den lungdeponerade nanopartikelytan, den mest hälsorelaterade fysikaliska partikelmåttet.

Fristående batteridrivna sensorenheter med trådlös överföring av mätdata ger utmärkt valuta för pengarna. Batterier håller mer än 5 år inna man behöver ladda dem.

LoRaWAN/SigFOX-kompatibel sensorenhet

Nederbörd, regn och snö

Professionell regn- och utfällningssensor med vår patenterade självtömande tippskopa är en av de mest exakta och pålitliga utfällningsmätarna på marknaden.

Fjärrövervaka nivåer i vattendrag, åar, kanaler, grundvattennivåer m.m.

Vi har många olika lösningar för att kunna fjärrövervaka nivåer av vätskor och snödjup.

Ring oss så berättar vi mer.

Miljöövervakning-luftkvalitet

Luftkvalitetsstation NO2, NO, CO (för LoRaWAN™/SigFox -teknik)
Vår lågkostnadskvalitetsstation med NO2 och / eller NO och / eller CO mätningar.

Nanopartikelmonitor
Partikelnätpartikelinstrument mäter den lungdeponerade nanopartikelytan, den mest hälsorelaterade fysikaliska partikelmåttet.

Fristående batteridrivna sensorenheter med trådlös överföring av mätdata ger utmärkt valuta för pengarna.  Batterier håller mer än 5 år inna man behöver ladda dem. 

LoRaWAN-kompatibel sensornhet

Mätning av markförhållanden

Med trådlösa sensorer kan du mäta och övervaka markfuktighet, jorddensitet och vibrationer för att upptäcka farliga markförhållanden. Genom kontinuerlig mätning av marken kan förebyggande insatser sättas in i potentiella riskzoner innan en olycka sker t.ex jordskred.

Fjärrövervaka vattenkvalitet med våra smarta sensorer för vätskeanalys.

Våra prisvärda sensorpaket förenklar fjärrövervakning av vattenkvalitet och provtagning.

♦ Tryck/nivå i OBS-rör, dammar, vattendrag e.t.c
♦ Temperatur
♦ pH/Redox
♦ Syre
♦ Klor
♦ Slamhalt & turbiditet
♦ Ammonium(NH4+) och Nitrat(NO3-)
♦ Konduktivitet

Ring oss så berättar vi mer.

Miljöövervakning-luftkvalitet i skolor och andra offentliga byggnader

Luftkvalitet inomhus: kontor, skolor och offentliga utrymmen …
Inomhusluft är 2-5 gånger mer förorenad än utomhusluft. Eyeo’s LoRa/SiGfox IOT box hjälper dig att mäta, övervaka och kontrollera kvaliteten på din inomhusluft. Den mäter även temperatur och luftfuktighet eftersom det också bidrar till din komfort och produktivitet. En mätare för Dig som vill öka kunskaperna om innemiljön och upptäcka källorna till dålig luft. eftersom den är batteridriven så krävs ingen installation och den blir ju enkel att flytta runt till olika lokaler. Batteritiden är ca 5 år och räckvidden till närmaste LoRa/SigFox antenn är ca 10 km.

Oavsett om det är i skolan, på kontoret eller på offentliga platser, utsätts vi för luftförhållanden, skaffa koll på läget:

– Vi spenderar 80{edbfe352f301579bb332dff86ced542172b0c80ed0c941f0c02cdd1fe307a783} av tiden i slutna utrymmen där luftkvaliteten är 2 till 5 gånger sämre än ute
– En koncentration av CO2> 1000 PPM förändrar de intellektuella krafterna
– Över 10{edbfe352f301579bb332dff86ced542172b0c80ed0c941f0c02cdd1fe307a783} rum är över “guiden värden”
– Dålig IAQ orsakar sjukdom och ökad frånvaro

Vi på EYEO

Vi på Eyeo har 30 års erfarenhet av industriell IT, robotik och automation. Vi har tidigare arbetat på företag som Landis & Gyr, Beijer Electronics, Siemens, Rockwell Automation, Volvo IT, Cactus m.fl. Vi har ett stort nätverk av underkonsulter som vi tar hjälp av vid behov, för att kunna lösa kundspecifika problem och integrationer mot befintliga system.

Våra lösningar baseras på en mix av de kunskaper som vi erhållit under åren som består av programmering, automation, driftövervakningssystem, databaser, kommunikation, elkonstruktion och felsökning, elektronik, diverse webbteknologier

Vi löser ditt problem tillsammans med dig.

EyeO är ett systerföretag till
www.gpslogik.se
www.googlemapcontrol.com
www.setpos.se