Fjärrövervaka miljöparametrar

Fjärrövervakning, bevaka gränsvärden, -logga och larma

Fjärrövervaka miljöparametrar med våra batteridrivna datalogger, kommunikation via Lora, GPRS eller Sigfox
Miljöövervakning beskriver de processer och aktiviteter som måste vidtas för att karakterisera och övervaka miljökvaliteten. En väsentlig del av dessa aktiviteter är fjärrövervakning och fjärranalys av luft, vatten och markkvalitet.

www.eyeo.se

Luftkvalitetsmätningar inkluderar koncentration av föroreningar som ozon, finpartiklar (PM), kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, totalt reducerade svavelföreningar etc. I de flesta länder ställs luftkvalitetsstandarder på koncentrationsgränserna för dessa föroreningar. Övervakning av väder är också kritiskt när det gäller att förstå förorenande bildande, dispersion, transport och borttagning.
Effektmätningar i floder och sjöar ger data om parametrar som pH, upplöst syre, ledningsförmåga, turbiditet, färg etc. Halvkontinuerlig och kontinuerlig övervakning av lokaler utrustning med programmerbar provtagning vid fasta eller rörliga tidsintervaller eller som svar på en extern trigger, t.ex från en regnmätare.
Den hållbara användningen av markresurser beror på tre faktorer: markens egenskaper, relaterade miljöförhållanden (klimat, hydrologiska etc.) och markanvändning. Dessa faktorer interagerar på systembaserade principer, där förändringen i en faktor orsakar förändring i de andra. Jordkvalitet och hållbarhetsvärdering innefattar mätningar av markfuktighet, elektrisk ledningsförmåga, temperatur, dielektrisk permittivitet etc. Det gemensamma målet är att optimera analysen av markförhållandena för ökad kvalitet och utbyte av gräs och grödor.

Distribuerad övervakning
Den oövervakade och avlägsna naturen hos de flesta miljömätnings- och övervakningsstationer innebär att man behöver använda en likströmskälla, såsom ett batteri. I vissa fall gör fjärranalysstationer det möjligt att samla in data på farliga eller otillgängliga områden. Eyeo.se erbjuder underhållsfria lösningar för rörliga fjärrmätstationer, baserade på ADU-500 och BSC-50E batteridriven RTU / dataloggar. Särskilt ADU-500 stöder datainsamling från ett brett spektrum av miljösensorer, baserat på SDI-12-protokollet.
ILOGPlus-GSM RTU / Data Logger levererad från ett uppladdningsbart batteri i kombination med en solcell, kan appliceras i applikationer som kräver flera mätkanaler och realtidsdataövervakning. Båda lösningarna kombinerar pålitligheten i svåra miljöförhållanden med flexibiliteten i trådlös telemetri.