VA-ingenjörerna har drivrutinen klar, ADU500 kan integreras med VA-operatör

Hjojohan Okategoriserade

ADU500 är en prisvärd, pålitlig, batteridriven och robust IO enhet med inbyggd kommunikation som kan plocka in mät/larmsignaler från fältet under lång tid. Detta är funktionalitet som är efterfrågad inom bl.a. VA-branschen. Loggern är ett utmärkt verktyg för att enkelt övervaka och samla in data från valfri givare som vippor, nivå, flöde, regnmätare … till en lägre kostnad och med mycket lite underhåll. Som standard är ADU500 utrustad med 4 digitala ingångar, 1 räknare och 2 analoga ingångar (0-10VDC och/eller 4-20mA) sensorerna strömförsörjs av ADU500 batteri vid mättillfället. ADU500 är också utrustad med modbus och SDi-12 interface för att kunna koppla på ytterligare sensorer.

Genom att koppla en eller flera ADU 500 loggers till ditt befintliga VA-operatör driftdatorsystem skapar du en kostnadseffektiv lösning för att få kontroll och överblick även över mindre
anläggningar – sådana som ofta är geografiskt utspridda över stora områden där ström och kommunikations saknas.

Ingen anläggning eller mätpunkt är för liten.
Mindre pumpstationer, bräddavlopp, inbrottslarm, motorskydd eller flödesmätare är exempel på anläggningar och mätpunkter som du kan ansluta till Logger. Mätvärden, händelser och larm samlas in och skickas
till ert driftdatorsystem. Du kan sedan bekvämt titta på den insamlade datan eller jämföra med all annan insamlad data via kurvpresentationsverktyg, bilder och rapporter. I de fall larm samlas in, hanteras de av driftdatorsystemets befintliga larmhantering för bland annat utringning av jourlarm. Fördelen är att du som användare själv äger informationen.

Tillförlitliga mätdata gör det enklare att skapa förnyelseplaner
Genom mobil och distribuerad mätning i VA-systemen med ADU 500 får du god kännedom om hur VA nätet fungerar och reagerar vid olika förbrukningsvärden och nederbördsförhållanden.
Med hjälp av en hydraulisk modell över ledningsnätet kan du modellera olika scenarier som ligger till grund för förnyelseplaner och exploatering av nya områden. Huruvida komplexa simuleringsmodeller eller förenklade bedömningsmetoder används – den avgörande punkten för pålitliga beräkningsresultat är kvaliteten på databasen. Eftersom investeringar som uppgår till miljoner beror ofta på beräkningsresultaten är det nödvändigt att noggrant förvärva och bestämma de ursprungliga uppgifterna. Mätning av flödes-, nivå- och ämneskoncentrationer inom vatten och avloppsnät är ger därför viktiga beslutsdata, med ADU500 kopplat till VA-operatör blir det enklare att hämta hem denna data på ett mycket snabbt och kostnadseffektivt sätt då installationen och underhållet av en ADU500 är minimalt. Dessutom är det möjligt att samla in och systematiskt utvärdera mätdata för att kontrollera om vissa åtgärder fungerat som planerat och har haft önskad effekt.


Med ADU500 kopplat till ert VA-operatör driftdatorsystem får du:

• Mätdata tillgänglt för andra användare än driftpersonal på verken.
• Ett verktyg för planerat förnyelsearbete istället för brandkårsutryckningar.
• Du äger informationen i egen databas, långsiktigt ägande.
• Lätt att exportera data till andra system som t.ex. Excel för kalkylering och export av mätdata till andra system.

Ingen miljö är för tuff.
ADU500 loggern är strömsnål och IP67 kapslad för att kunna användas i utsatta miljöer. Ingen tillgång till el? Vi har tänkt på det
också genom batterimatning som räcker i upp till 5 år beroende på din applikation.

Beräkningar och rapporter, centralt.
• Tillrinning till en pumpstation.
• Driftstatistik.
• Flöden.
• Regnintensitet.

Exempel på applikationer.
• Avloppspumpstationer.
• Bräddavlopp.
• Mätöverfall.
• Nivåmätning i nedstigningsbrunn.
• Nederbördsmätning.
• Flödesmätare.
• Vattenmätare.
• Personlarm, inbrott.
• Väderstation

Funktioner och teknik.
• ADU500 skickar data på inställbara intervaller.
• Livslängden på en batteridriven ADU500 uppskattas till 60 månader, beroende på applikation, antal uppkopplingar och batterityp.
• Larm skapas och distribueras via den vanliga hanteringen för larmdistribution. Speciella grupper kan skapas för mätare som ligger utanför ”driftpersonalen”.
• Mätvärden samlas in och presenteras in i den vanliga historiken och kan jämföras med all annan data i SCADA-systemet VA-operatör.
• Insamlad data presenteras på vanligt sätt i processbilder, kartor m.m.

Ring eller maila Kennet Wulcan på VA-ingenjörerna så kan han berätta mer.